หลังจากอธิบดีกรมสรรพากร ออกประกาศ ฉบับที่ 257-259 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558  แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เกี่ยวกับข้อกำหนดการนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุน เพื่อต้องการให้มีความชัดเจนมากขึ้น  (ดูประกาศได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/50019.0.html)

ขอสรุปสั้นๆง่ายๆ  ตามนี้ค่ะ

เดิมให้ซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษีนั้น

แก้ไขเป็น ซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี
(โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค 2558 เป็นต้นไป)

LTF&RMF แก้ไข_130758

ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา 42 (เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าพาหนะที่ได้จ่ายไปตามความจำเป็น เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เป็นต้น) ไม่สามารถนำมารวมเป็นฐานเพื่อซื้อ LTF หรือ RMF ได้ จึงทำให้นักลงทุนที่มีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา 42 ไม่สามารถนำเงินได้เหล่านั้นมารวมคำนวณเพื่อหายอดเงินสูงสุด เพื่อซื้อกองทุน LTF & RMF ได้ กรณีนี้จะซื้อ LTF และ RMF ได้เฉพาะเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเท่านั้น

ส่วนเงื่อนไข LTF ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี และ RMF ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปีเต็มและอายุ 55 ปี กับรวมกับกองทุนอื่น (รวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กบข., และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน)  ไม่เกิน 500,000 บาท กฎหมายยังเหมือนเดิมไม่มีการปลี่ยนแปลง

ยกตัวอย่างเช่น นายโตโน่ มีเงินได้ตามมาตรา 40 จำนวน 1,000,000 บาท และมีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา 42 อีก 500,000 บาท

  1. ถ้าคิดตามเงื่อนไขเดิม : นายโตโน่ จะซื้อ LTF & RMF ได้สูงสุด 225,000 บาท (15% ของ 1,500,000 บาท)
  2. ถ้าคิดตามเงื่อนไขใหม่ : นายโตโน่ จะซื้อ LTF & RMF ได้สูงสุด 150,000 บาท (15% ของ 1,000,000 บาท)

พอจะเข้าใจประกาศที่ออกมาใหม่เกี่ยวกับ LTF และ RMF กันแล้วนะคะ หากใครยังมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยค่ะ ^^