กองทุนการออมแห่งชาติ 2558” ที่รัฐบาลกำลังจะเปิดรับสมัครสมาชิก ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 หวังจะให้เป็นกองทุนที่ดูแลคนไทยในวัยเกษียณ ว่าแต่กองทุนการออมแห่งชาติ คืออะไร ใครบ้างที่สามารถเข้าร่วมกองทุนนี้ได้ และเงื่อนไขของกองทุนนี้จะเป็นอย่างไร เข้ามามุงกันได้เลยก๊าบบ

>>  กองทุนการออมแห่งชาติ คืออะไร

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เป็นกองทุนการออมเพื่อวัยสูงอายุที่ให้สิทธิ์ประชาชนสัญชาติไทยเข้าเป็นสมาชิกระบบบัญชีรายบุคคล โดยกองทุนเป็นนิติบุคคล ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เพราะปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีระบบการออมเพื่อการชราภาพที่ครอบคลุมภาคแรงงานทุกประเภทได้อย่างทั่วถึง ซึ่งยังมีแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศที่ไม่ได้รับความคุ้มครองเพื่อการชราภาพ และแรงงานเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในความยากจนในวัยสูงอายุ เพราะไม่มีช่องทางให้เข้าถึงเครื่องมือการออมเงินในขณะที่อยู่ในวัยทำงาน

ดังนั้นรัฐบาลจึงจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นช่องทางการออมขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองให้ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของบำนาญ อันเป็นการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการดูแลจากภาครัฐ

>>   จุดประสงค์ของการก่อตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ

กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรืออยู่นอกระบบบำเหน็จบำนาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนที่มีนายจ้างจ่ายสมทบแล้วซึ่งคาดว่ามีอยู่กว่า 30 ล้านคน ได้ออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณโดยรัฐจะช่วยจ่ายสมทบให้ส่วนหนึ่ง และเมื่อผู้ออมมีอายุครบ 60 ปี ก็จะได้รับเงินบำนาญเป็นรายเดือนตลอดชีพ ถือเป็นการสร้างหลักประกันให้กับชีวิตในยามที่ไม่มีรายได้ประจำ และเป็นส่วนหนึ่งของการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
>> คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ
1. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์  (เฉพาะในหนึ่งปีแรกที่ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้ อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกได้ และกำหนดให้ผู้สมัครที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ออมกับกองทุนได้ 10 ปีนับจากวันที่เป็นสมาชิก ซึ่งจะทำให้ได้รับเงินสมทบจากรัฐอย่างเต็มที่ เช่น หากอายุ 55 ปี สมัครกองทุนในปีนี้ สามารถออมได้ 10 ปี จนถึงอายุ 65 ปี)
3. ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐหรือเอกชน และไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น, กองทุนประกันสังคม (ซึ่งส่งเงินเพื่อได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เป็นต้น

>> กองทุนการออมแห่งชาติ 2558 สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้อย่างไร

ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนตามที่เงื่อนไขระบุไว้ สามารถสมัครสมาชิกและส่งเงินสะสมได้ที่ธนาคารออมสิน ธกส. และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 จะเป็นวันแรกที่เปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ใช้หลักฐานเพียงบัตรประชาชนอย่างเดียวเท่านั้น

 >> รัฐบาลจะสมทบเงินให้เท่าใด อย่างไร

เมื่อสมาชิกส่งเงินสะสม รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ภายในสิ้นเดือนถัดไป โดยเงินสมทบที่จ่ายจะจ่ายเป็นสัดส่วนของเงินสะสมแต่ละงวดนั้นๆ และสัมพันธ์กับอายุของสมาชิกในขณะที่ส่งเงินสะสมนั้น ทั้งนี้ ได้กำหนดเพดานการสมทบเงินสูงสุดในแต่ละปีไว้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดเป็นภาระทางการคลังของ ประเทศมากจนเกินไป ดังนี้

–  15-30 ปี รัฐจ่ายให้ 50% ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 600 บาทต่อปี

–  อายุ 30-50 ปี รัฐจ่ายให้ 80% ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 960 บาทต่อปี

–  อายุมากกว่า 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีรัฐจะสมทบจ่ายให้ 100% ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

580724_กองทุนการออมแห่งชาติ

>> ผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

เมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือใน 4 กรณี ดังนี้

1.จะได้รับเงินบำนาญจากเงินสะสม เงินสมทบและดอกผลจากเงินสะสม เงินสมทบ ตามจำนวนเงินในบัญชีของผู้ออมแต่ละคนไปจนตลอดอายุขัยเป็นลักษณะของบำนาญรายเดือนตลอดชีวิต

2.หากสมาชิกทุพพลภาพก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สมาชิกจะขอรับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงิน สะสมทั้งหมดหรือบางส่วนจากกองทุนก็ได้ โดยให้ขอรับได้เพียงครั้งเดียว ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจะจ่ายเป็นบำนาญให้สมาชิกเมื่ออายุครบ 60 ปี ซึ่งในกรณีที่สมาชิกคงเงินไว้ในกองทุนทั้งหมดหรือบางส่วน จะนำเงินที่คงไว้นี้มาคำนวณจ่ายบำนาญด้วย

3.กรณีสมาชิกลาออกจากกองทุน ให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม จากกองทุน ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบให้ตกเป็นของกองทุน

4.กรณีสมาชิกเสียชีวิต กองทุนจะจ่ายเงินที่มีอยู่ในบัญชีของสมาชิกผู้ตายให้แก่บุคคลที่สมาชิกผู้ตายได้ แสดงเจตนาไว้ต่อกองทุน หรือหากมิได้แสดงเจตนาไว้จะจ่ายให้แก่ทายาท

ทั้งนี้ สิทธิการรับเงินทั้งปวงตามพระราชบัญญัตินี้เป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่อาจโอนแก่กันได้

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.fpo.go.th/FPO/member_profile/it-admin/upload/file/010458_22.pdf

 

 

 

หลังจากอธิบดีกรมสรรพากร ออกประกาศ ฉบับที่ 257-259 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558  แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เกี่ยวกับข้อกำหนดการนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุน เพื่อต้องการให้มีความชัดเจนมากขึ้น  (ดูประกาศได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/50019.0.html)

ขอสรุปสั้นๆง่ายๆ  ตามนี้ค่ะ

เดิมให้ซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษีนั้น

แก้ไขเป็น ซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี
(โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค 2558 เป็นต้นไป)

LTF&RMF แก้ไข_130758

ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา 42 (เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าพาหนะที่ได้จ่ายไปตามความจำเป็น เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เป็นต้น) ไม่สามารถนำมารวมเป็นฐานเพื่อซื้อ LTF หรือ RMF ได้ จึงทำให้นักลงทุนที่มีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา 42 ไม่สามารถนำเงินได้เหล่านั้นมารวมคำนวณเพื่อหายอดเงินสูงสุด เพื่อซื้อกองทุน LTF & RMF ได้ กรณีนี้จะซื้อ LTF และ RMF ได้เฉพาะเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเท่านั้น

ส่วนเงื่อนไข LTF ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี และ RMF ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปีเต็มและอายุ 55 ปี กับรวมกับกองทุนอื่น (รวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กบข., และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน)  ไม่เกิน 500,000 บาท กฎหมายยังเหมือนเดิมไม่มีการปลี่ยนแปลง

ยกตัวอย่างเช่น นายโตโน่ มีเงินได้ตามมาตรา 40 จำนวน 1,000,000 บาท และมีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา 42 อีก 500,000 บาท

  1. ถ้าคิดตามเงื่อนไขเดิม : นายโตโน่ จะซื้อ LTF & RMF ได้สูงสุด 225,000 บาท (15% ของ 1,500,000 บาท)
  2. ถ้าคิดตามเงื่อนไขใหม่ : นายโตโน่ จะซื้อ LTF & RMF ได้สูงสุด 150,000 บาท (15% ของ 1,000,000 บาท)

พอจะเข้าใจประกาศที่ออกมาใหม่เกี่ยวกับ LTF และ RMF กันแล้วนะคะ หากใครยังมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยค่ะ ^^

รักแรกพบ….

ผมเจอเธอแถวๆ เซียงกงสามย่านเมื่อปลายเดือนตุลาปีที่แล้ว ผมรู้สึกว่าเธอคือเนื้อคู่ตั้งแต่แรกพบ ผมพยายามจะทำความรู้จักเธอ หลังจากได้ทำความรู้จักนิสัยใจคอไม่นาน ผมขอเธอมาใช้ชีวิตด้วยกัน ผมวาดฝันไว้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันนานๆ แต่เมื่อวานนี้ เธอก็หายไปจากชีวิตผมแล้ว ลาก่อน ชาเย็น

1383289_10201815972016350_2082973038_n

ชาเย็นเกิดในตระกูล Cainz, Avec Vent Ami เธอเป็น crossbike เฟรมเหล็ก ไซส์ 14 นิ้ว ล้อ 700c x 32 มี  สับจานกับตีนผีและเฟืองเป็น Shimano Tourney หน้าสามจานหลังหก 18 เกียร์ไปได้ทุกที่ เท่าที่มีแรง น้ำหนักประมาณ 15 กิโลกรัม ตั้งใจว่าเธอจะเป็นเพื่อนเดินทาง หลังจากได้เธอมาผมก็เอาใจด้วยการซื้อเครื่องประดับ ทั้งไฟหน้า ไฟท้าย ไมล์วัดระยะทาง เพื่อใช้ในยามฉุกเฉินนอกเหนือจากกระดิ่งเสียงน่ารักๆ ที่ติดตัวเธอมา

ครั้งแรกผมพาเธอไปรู้จักกับเพื่อนๆละทานข้าวกันที่ร้านใกล้ๆ 

0fWV6l

หลังจากนั่นไม่นานผมพาเธอไปเที่ยวที่ออฟฟิต แต่ดูเหมือนโชคจะไม่ค่อยดีนัก ระหว่างที่กำลังจะพาเธอลงไปที่พัก โซ่ที่ติดตัวเธอมาขาดแบบไม่มีสาเหตุเลยทำให้ต้องพักไว้ และโชคไม่ดีผมต้องเดินทางบ่อยๆ เลยทำอะไรมากไม่ได้

996034_10202107159935866_1448706672_n

หลังจากทริปเดินทางของผมหมดลง ผมก็รีบกลับมาจัดการหาซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนแทนข้อที่ขาดไปแล้วเราก็ได้เดินทางด้วยกันอีก

0VUzqE

 

91fMDC

ครั้งหนึ่งผมก็ทดลองพาเธอไปไว้ที่ BTS พี่ๆ ก็มาทักกันว่า ระวังนะ เธออาจจะโดนลักพาตัวไปได้ แต่ผมก็ไม่ได้คิดว่า โลกมันจะเลวร้ายขนาดนั้น

0uaYe5

หลังจากจากกันไปหลายชั่วโมง ผมก็กลับมารับเธอ ดีใจมากที่ยังอยู่ แล้วก็ยังคิดว่าเห็นมั๊ยไม่แย่ขนาดนั้นหรอก

11mjwj

ครั้งนี้ผมตั้งใจว่าผมพาเธอไปออฟฟิตด้วยกัน เพื่อความปลอดภัยเลยติดแตรเสียงนก ที่ได้ยินค่อนข้างชัดเวลาออกสู่ถนนที่คนขับรถอาจจะมองไม่ค่อยเห็น ครั้งแรกผ่านไปด้วยดี ถึงแม้ว่าเธอจะออกอาการไม่ค่อยดีบ้างระหว่างที่เปลี่ยนเกียร์เร่งความเร็ว โซ่หลุดจากจานไปติดอยู่ระหว่างร่องบังโซน แต่โชคดีที่ไม่มีรถตามมา ก็แอบเข้าข้างทางและก็มาถึงออฟฟิตได้โดยสวัสดิภาพ

1601510_10202381867323379_449012056_n

สองสามวันถัดมาผมตื่นสายเลยพาเธอไปพักที่ BTS แบริ่ง เหมือนเดิมตอนเช้าจัดแจงล็อคไว้ในที่จอดจักรยานใต้สถานนี วันนี้งานยุ่งมากแต่ผมก็พยายามรีบกลับมารับเธอ พอถึงสถานนีแบริ่ง ผมก็รีบเดินลงมาหาเธอทันที

 

แต่…เธอหายไปแล้ว ผมก็เดินดูบริเวณนั้นเผื่อว่าผมจะจำผิดว่าพาเธอไปไว้ที่ไหน แต่ไม่ใช่หรอกเธอหายไปแล้วจริงๆ

 

คงทำอะไรได้ไม่มากไปกว่าไปแจ้งความไว้ที่ สน. บางนาได้ใบแจ้งความมาใบนึง เผื่อว่าตำรวจจะมาดูแลความปลอดภัยให้จักรยานคันอื่นๆ

4srEF7

ลาก่อนนะ ชาเย็น หวังว่าคนที่เอาไปจะดูแลเธออย่างดี

24 Oct 2013 – 10 Jan 2014,  58 Km

 

ปล ช่วงนี้ข่าวจักรยานหายบ่อยมาก ยังไงก็ระวังกันด้วยนะครับ

ขออนุญาตแจ้งข่าวรถหายหน่อยครับ

เป็นรถ Tokyo Bike สีดำของลุงอ๊อด สมาชิกทีมบางมด โดยรถถูกขโมยจากในบ้านซอยประชาอุทิศ 54 คืนวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 ถ้าเพื่อนสมาชิกในทีมที่พอจำได้และพบเห็นรถคันนี้ ช่วยแจ้งลุงอ๊อดที่เบอร์ 083-187 1887 ด้วยครับ ขอบคุณครับ

ฝากแชร์ด้วยนะครับ

1236368_595421727167370_1013018837_n

แวะมาแปะเทปเก่า เมื่อปีที่แล้วแต่ว่าเพิ่งเคยได้ดู ผ่านมา หนึ่งปี มาดูกันว่า ตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่า

พอมีเวลา ก็ลองนั่งดูกัน ประมาณ ห้าสิบนาที
ตอนนี้กำลังวางแผนขี่จักรยานไปทำงาน แต่ขอให้ผ่านหน้าฝนไปก่อนละกัน

เพื่อสุขภาพ เพื่อตัวเรา เพื่อชีวิตของเราฮะ

 

Life Rider สวัสดีครับ

 

ปล.  เสาร์หน้า วันที่ 10 สิงหา มาปั่นกันนะครับ สนุกๆ ไม่รู้จักใครก็มองหา ทีมบางมดได้นะคับ มาสนุกกัน

998419_681197155227046_1387049914_n

 

โปรโมท Fan Page ทีมบางหมดซะหน่อย ฮิๆ

 

480191_314850305315122_933701411_n

ก้อแค่นี้แหละ ไปถ่ายรูปงานรับปริญญาให้เพื่อนมา เหนื่อยโคตร  พอเห็นรูปเหนื่อยใจ (ต้องมานั่งแต่งรูปอีกแร้ววว)
แต่ยังไงก็
 
 
ยินด้วยด้วยนะเพื่อนหน่า